Oudercommissie

Kinderopvang Swalmen

Als ouder praat u mee
Kinderopvang Swalmen voert een actief ouderbeleid. U kunt op diverse manieren meepraten en denken over de opvang. Naast het dagelijkse contact met de pedagogisch medewerkers is er een oudercommissie actief.

Oudercommissie
Als lid van de oudercommissie praat en denkt u mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de locatie.
De leden van deze commissie zijn ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, of peuterspeelzaal voor de opvang van hun kind(eren). De oudercommissie behartigt de belangen van ouder en kind. Daarnaast adviseert zij de directeur-bestuurder over alles wat direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van de opvang.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van de Kinderopvang Swalmen, waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit .
  • Het behartigen van de belangen van de ouders van Kinderopvang Swalmen bij de directie en het bestuur en middels de oudercommissie.

Verdere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie (OC) staan omschreven in huishoudelijk reglement OC en in het oudercommissie reglement. Deze reglementen liggen ter inzage op het centraal administratiekantoor, vraagt er gerust naar!.
Met vragen, op/en aanmerkingen kunt u zich wenden tot de oudercommissie.
oudercommissie@kinderopvangswalmen.nl

Oudercommissieleden:

Vertegenwoordiging locatie Gevaren
Renée Weerens (voorzitter)
Eva Nelissen 
Mileen Zaunbrecher

Vertegenwoordiging locatie de Octopus
Mariëlle Piëtte (secretaris)
Kim Jacobs
Katja America
Gino Schoenmakers

Wij zijn altijd op zoek naar andere gemotiveerde ouders die mee willen denken en willen meebeslissen in de oudercommissie. Wij vergaderen 4 keer per jaar, dus het kost niet veel tijd, maar we kunnen veel betekenen voor andere ouders.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN