Veelgestelde vragen

Kinderopvang Swalmen

Welke opvang valt onder de wet kinderopvang?

Dagopvang, Peuteropvang, Buitenschoolse opvang, Voorschoolse opvang, Vakantie opvang.

Als ik geen werk heb, kom ik dan in aanmerking voor kinderopvang?

Als u geen werk heeft kunt u wel in aanmerking komen voor kinderopvang, maar kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de gehele factuur.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden indien u opvang wilt gaan afnemen. 6 maanden voor de definitieve plaatsing ontvangt u van ons een aanbod voor een plaatsing (plaatsingsovereenkomst), zodat u tijdig weet dat u uw kind kan plaatsen. Vraag nu een informatiepakket aan met een aanmeldingsformulier via onze contact pagina.

Krijg ik korting voor een tweede of volgend kind?

U ontvangt bij het tweede en volgende kind een hogere kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Wanneer moet ik de kosten van de kinderopvang betalen en ontvang ik een factuur?

U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van kinderopvang. De facturatie vindt vooraf maandelijks plaats en het maandelijkse bedrag dient altijd per de 28ste van iedere maand op de rekening van Kinderopvang Swalmen te zijn bijgeschreven.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid of beëindigen werk zelfstandigen?

Bij werkloosheid of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van zes maanden gehanteerd waarin de ouder hetzelfde recht houdt op kinderopvangtoeslag. Met deze overgangstermijn wordt voorkomen dat ouders die binnen drie maanden nieuw werk hebben gevonden niet op tijd kinderopvang kunnen vinden. Daarnaast wordt van werklozen of voormalig zelfstandigen verwacht dat zij zich inzetten om nieuw werk te vinden. Het kind kan dan naar de kinderopvang zodat de ouders zich volledig kunnen richten op het solliciteren.

Hoe kan ik een jaaroverzicht van de kinderopvang krijgen voor de belastingdienst?

Kinderopvang Swalmen stuurt automatisch in februari een "jaaroverzicht kosten kinderopvang" over het voorgaande jaar aan ouders die dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang hebben afgenomen. Aan de hand van dit jaaroverzicht kunt u de Opgaaf Kinderopvangtoeslag invullen. Een nieuw exemplaar van het jaaroverzicht kunt u aanvragen door een e-mail te sturen onder vermelding van "jaaroverzicht kosten kinderopvang" en uw huidige adresgegevens.

Hoe verloopt de plaatsingsprocedure?

Voor informatie over de plaatsingsprocedure klik hier (praktische informatie)

Hoe kan ik de opvang wijzigen of opzeggen en wat is de opzegtermijn?

Tussentijds de plaatsing wijzigen of opzeggen kan alleen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de administratie van Kinderopvang Swalmen of per mail naar ger@kinderopvangswalmen.nl te sturen. De schriftelijke opzegging moet door beide ouders ondertekend worden verstuurd. De opzegtermijn is een maand. U kunt opzeggen per de 1ste of de 16de van de maand.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Welke (administratieve) consequenties heeft dit?

De plaatsingsovereenkomst kan gewoon blijven bestaan op naam van u beide. Als u de plaatsingsovereenkomst naar de naam van één ouder wilt omzetten, dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek van u met ondertekening van beide ouders. Wij sturen u dan een nieuwe Plaatsingsovereenkomst ter ondertekening toe om het definitief om te zetten. Ook dient u een wijziging in te dienen bij de Belastingdienst om de kinderopvangtoeslag aan te passen.

Mijn partner en ik gaan samenwonen. Welke (administratieve) consequenties heeft dit?

U dient bij ons aan te geven dat er een tweede verzorger is zodat wij u een nieuwe plaatsingsovereenkomst kunnen toesturen. Tevens dient u een wijziging bij de Belastingdienst door te geven omdat uw partner ook uw fiscale toeslagpartner wordt en dus het inkomen mee zal tellen voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Wat is het beleid ten aanzien van hygiëne?

Om de gezondheid van uw kind te waarborgen hanteert Kinderopvang Swalmen een hygiëne code/protocol waarin instructies voor bijv. de bereiding van (fles)voeding, voor de schoonmaak van de kinderopvang en voor de persoonlijke hygiëne van personeel en kinderen. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD. Bovendien wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd op elke locatie.

Wat is het beleid ten aanzien van mogelijkheid tot ruilen van dagen?

Graag zijn we u zo flexibel mogelijk van dienst. Dat geldt ook voor het ruilen van dagen. Ruilen is uitsluitend toegestaan binnen 2 weken, 2 weken voorafgaand of 2 weken opvolgend. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Ruilen van dagen kunt u via het ouderportaal aanvragen.  Bij bijzondere situaties zoals bijv. een sterfgeval zal op dat moment bekeken worden wat mogelijk is. Voor een ruildag worden geen extra kosten in rekening gebracht. De cao erkende feestdagen kunnen in het lopend jaar worden gecompenseerd in dagen. Bij de BSO en peuterspeelzaal vallen feestdagen vaak in weken die u niet betaalt, dan kunnen deze dagen ook niet worden geruild. Bij ziekte van het kind wordt de mogelijkheid geboden om binnen 2 weken opvolgend te ruilen.

Ten aan zien van ruilen van dagen in de zomervakantie hebben geldt;

Ruilen van dagen in de zomervakantie kan worden aangevraagd voor 1 juni en niet meer tijdens de weken in de zomervakantie.

Wat is het beleid ten aanzien van het afnemen van extra dagen?

Het afnemen van extra dagen is mogelijk. Hiervoor geldt, mocht u een extra opvangdag willen, doe dit dan per mail aan; emmelie@kinderopvangswalmen.nl uw verzoek wordt dan per mail bevestigd. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Een extra dag dient u schriftelijk 10 werkdagen van te voren aan te vragen en wordt u in rekening gebracht. Bij bijzondere situaties zoals bijv. een sterfgeval zal op dat moment bekeken worden wat mogelijk is.

Hoe vaak worden brandoefeningen gehouden?

De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw volgens de Arbowet artikel 15. Bijna alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van het diploma Bedrijfshulpverlener en EHBO. Voor een goede ontruiming die jaarlijks plaatsvindt is het ontruimingsplan bij ieder pedagogisch medewerker bekend zodat zij bij een calamiteit de kinderen onder goede begeleiding naar de verzamelplaats worden gebracht.

Hoe verloopt de wenperiode?

Voordat het kind start in de groep vindt er een wenperiode plaats. Deze is bedoeld om het kind, de ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerker aan elkaar te laten wennen. Het kind kan de groep 2 keer een dagdeel op afgesproken tijd bezoeken, bij voorkeur op de dagen dat het kind ook gaat komen. In deze wenperiode kunnen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers informatie uitwisselen en tot afstemming komen over de verzorging van het kind. Dit wordt door ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers verder afgesproken. De wendagen worden niet in rekening gebracht.
Als het kind de leeftijd heeft bereikt om overgeplaatst te worden naar een volgende groep ( afhankelijk van de ontwikkeling) dan zal de ped. medewerker dit doen in overleg met de ouder(s). Het is belangrijk dat kinderen geleidelijk wennen. Dit wenproces van ± 2 weken wordt door de leiding in samenwerking met de ouder(s) begeleid. Voordat het kind overgeplaatst wordt, zal de leiding bekijken of het kind in staat is te functioneren in de volgende groep. Er zal gekeken worden of het kind de veranderingen aankan en of de lichamelijke ontwikkeling past binnen het niveau van de groep.

Hoe vindt de kennismaking plaats?

Een kennismaking vindt plaats middels een bijeenkomst die periodiek plaats vindt voor nieuwe ouders. Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen de ouders middels een PowerPoint presentatie op de hoogte gesteld worden van het doel en de werkwijze van Kinderopvang Swalmen. In dit gesprek worden de ouders ook op de hoogte gebracht van het bestaan van de oudercommissie. Ouders hebben zich dan meestal al ingeschreven en een informatiefolder ontvangen. Ook krijgen de ouders tijdens deze kennismaking een rondleiding in de kinderopvang.

Is er voor mijn tweede kind dat binnenkort geboren wordt automatisch plaats?

Het is belangrijk om zodra u weet dat u zwanger bent uw wensen voor kinderopvang en het vermoedelijke tijdstip van de gewenste datum door te geven aan de administratie van Kinderopvang Swalmen middels het inschrijfformulier. Wij zullen onze uiterste best doen ook voor uw tweede en/of volgend kind een plaats te realiseren op de door u gewenste dagen en locatie.

Is voeding inbegrepen bij de prijs?

Voeding zoals flesvoeding is niet bij de prijs inbegrepen ( daarin tegen worden wel pampers tot 1 jaar verstrekt). Vers fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes zijn wel bij de prijs inbegrepen.

Zijn pampers inbegrepen bij de prijs?

Ja, totdat het kind 1 jaar wordt hoeven de ouders geen pampers voor hun kind(eren) zelf mee te brengen. Vanaf 1 jaar nemen de ouders een voorraad pampers mee voor hun kind. De pedagogisch medewerker in de groep houdt deze voorraad bij en geeft tijdig bij de ouder aan om nieuwe pampers mee te brengen.

Kan ik mijn kind binnen de kinderopvang borstvoeding geven?

Moeders die hun kindje graag zelf borstvoeding geven, krijgen in het kinderdagverblijf de gelegenheid hiervoor. De pedagogisch medewerker geeft aan in welke ruimte dit kan. Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders gekoeld of in bevroren toestand aan te leveren en in de koelkast te plaatsten.

Houden jullie oudergesprekken?

De Kinderdagopvang biedt ouders/verzorgers twee keer per jaar een oudergesprek aan. Het tijdstip dat dit gesprek plaats vindt is gekoppeld aan de verjaardag van het kind en bij overplaatsing naar een volgende groep. In dit gesprek wisselen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerker hun ervaringen met het kind het afgelopen jaar uit. Centraal in dit gesprek staan het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Om de ontwikkeling te bespreken wordt de observatielijst van het "ontwikkelingsvolgmodel Zeer jonge kinderen" gehanteerd. Ouders/verzorgers kunnen zelf, als zij daar behoefte aan hebben, een tussentijds oudergesprek aanvragen bij de groepsleiding.

Mag ik opvang afnemen op een schoolvrije dag waarop ik volgens mijn contract geen Bso afneem?

Mocht u incidenteel een opvangdag (of dagdeel van een hele dag, van 07.30-13.00 uur of 13.00-17.45) extra willen, meldt dit dan via de mail aan emmelie@kinderopvangswalmen.nl als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd en wordt de extra dag in rekening gebracht. Op onze website treft u hiervoor ook een formulier aan dat u indient bij de administratie. Een extra dag dient u schriftelijk te bevestigen en wordt in rekening gebracht. Op onze website treft u hiervoor een formulier aan.

Krijg ik een terugkoppeling over het bedrag dat ik extra moet betalen?

Als u wilt weten welk bedrag u extra moet betalen dan kunt u contact opnemen met de administratie van Kinderopvang Swalmen.

Mijn kind wordt binnenkort vier jaar en gaat naar de basisschool kan hij dan terecht op de buitenschoolse opvang?

Als het kind de leeftijd heeft bereikt van 4 jaar en het kinderdagverblijf verlaat om naar de basisschool te gaan, kunnen ouders van tevoren aangeven of ze gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang. Het kind zal dan van tevoren de buitenschoolse opvang een paar keer bezoeken om ervaring op te doen hoe het daar aan toe gaat. Mochten de ouders hier indien nodig gebruik van willen maken wordt er voor de plaatsing een intake gesprek gehouden met de coördinator van de buitenschoolse opvang. Wel dient het kind weer opnieuw ingeschreven te worden voor de buitenschoolse opvang.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN