Zorg beleid

Kinderopvang Swalmen

Binnen kinderopvang Swalmen is de zorg coördinator aangesteld om de zorg binnen de organisatie te waarborgen.
De zorg coördinator werkt nauw samen met de pedagogisch medewerkers. Soms heeft de pedagogisch medewerker het vermoeden tijdens observaties, of gewoon onderbuik gevoel, dat er iets mis is met een kind. Het kan gaan om het gedrag of de ontwikkeling van het kind, of iets in de thuissituatie. We praten dan over aandacht/zorgkinderen.
De zorgcoördinator maakt deel uit van een netwerk van interne en externe professionals die de zorg delen voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

De zorgcoördinator:

 • Communiceert altijd open met de ouders bij een bijzondere zorgvraag van een kind (informatie uitwisselen, motiveren tot hulp, verwijzen, terugkoppelen).
 • Gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
 • Voert individuele of groepsgericht observaties uit.
 • Maakt in overleg met ouders een plan van aanpak op basis van observaties.
 • Adviseert pedagogisch medewerkers met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen.
 • Motiveert pedagogisch medewerkers bij de aanpak rond de zorg van een kind.
 • Onderhoudt contacten met externe instellingen/partners (informatie uitwisselen, verwijzen, terugkoppelen).
 • Maakt afspraken met ouders, pedagogisch medewerkers en externe instellingen/partners over zorgkinderen en bewaakt deze.

Handelingsplan
De pedagogisch medewerkers en de zorgcoördinator hanteren, in overleg met de ouders, het handelingsplan om de ontwikkeling van het aandacht/zorgkind planmatig te begeleiden.
In het handelingsplan wordt aan de hand van gestelde doelen beschreven; wie doet wat, op welk moment en de voortgang hierin.
Tijdens evaluaties wordt bekeken of de gestelde doelen zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.
De ouders worden betrokken bij het handelingsplan door:

 • overleg voorafgaand aan het opstellen van een handelingsplan;
 • inzage in het handelingsplan
 • informatie over de voortgang van het kind;
 • een periodiek evaluatiegesprek;

Van de ouders wordt verwacht dat;

 • afspraken die met ouders in het handelingsplan gemaakt worden na te komen;
 • relevante informatie te verstrekken voor het handelingsplan.

Zorg Actie Team (ZAcT) en Zorg Advies Team (ZAT) 
Het kan zijn dat de interne ondersteuning van de zorgcoördinator niet voldoende verbetering brengt in de situatie van uw kind. De zorgcoördinator kan dan met uw toestemming de situatie inbrengen in het overleg van het ZAct of ZAT.
Het ZAct is voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Het ZAT is voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
De zorgcoördinator van Kinderopvang Swalmen neemt als vaste partner deel aan het Zat en Zact overleg. Dit is een structureel overleg waar casussen met zorgpartners zoals Jeugdgezondheidszorg (JGZ- GGD), Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Centrum Jeugd en Gezin (CJG) besproken worden. 
Door deze casussen met elkaar te bespreken kunnen er adviezen aan elkaar uitgewisseld worden om zo snel mogelijk tot actie te komen.

Dit alles zal een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de opvang voor kinderen met een (bijzondere) zorgvraag, waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN