VVE Beleid

Kinderopvang Swalmen

In dit VVE-beleidsplan staat beschreven op welke wijze kinderopvang Swalmen binnen de kinderopvang en peuterspeelzaal uitvoering wil geven aan de voor- en vroegschoolse educatie. Aan de voor – en vroegschoolse educatie ligt een visie ten grondslag. Deze visie en de vertaling hiervan in doelstellingen zijn nader uitgewerkt in dit VVE-beleidsplan.

Dit VVE-beleidsplan is bestemd voor ouders, medewerkers, stagiaires, beleidsambtenaren, onderwijskrachten en andere belangstellende. Het beleidsplan geeft de Gemeente als subsidieverstrekker inzicht in de doelstellingen en activiteiten, welke met behulp van de verstrekte subsidie kunnen worden gerealiseerd. Ouders worden aan de hand van dit VVE-beleidsplan geïnformeerd over onze visie en ons VVE-aanbod, zodat zij weten wat zij mogen verwachten. In het kader van voorschoolse educatie en doorgaande leerlijnen is het voor het basisonderwijs van belang te weten wat de kinderopvang/ peuterspeelzaal op dit terrein te bieden heeft.

Het VVE-beleidsplan is de basis voor het werkplan op locatie. De kinderopvang/peuterspeelzaal geeft op een unieke wijze uitvoering aan het VVE-beleidsplan. Het VVE-beleidsplan is nooit af. Nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de kinderen en de begeleiding daarin, zijn voor directie, medewerkers en ouders reden om dit VVE-beleidsplan te bekijken en indien nodig aan te passen.

SUCCESVOL BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE AAN KINDERDAGOPVANG
PEUTERSPEELZAAL EN BASISSCHOLEN IN SWALMEN
In de maand juni 2011 hebben de kinderdagopvang en peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisscholen een onderzoek gehad van de onderwijsinspectie.
De uitkomst van dit toezicht-bezoek is dat we een positieve beoordeling hebben gekregen met een hoge score. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op!
Tijdens dit bezoek is gekeken hoe het met de kwaliteit gesteld is van onze kinderdagverblijven en peuterspeelzaal en basisscholen als VVE-locatie.

Tijdens het toezicht-bezoek wordt er gelet op verschillende aspecten o.a.;
• VVE-beleid –ouderbetrokkenheid 
• Kwaliteit van de educatie 
• Ontwikkeling op gebied van begeleiding en zorg 
• Kwaliteit van de uitvoering 
• Kwaliteitszorg binnen de voorschool 
• Kwaliteitszorg binnen de vroegschool 
• De doorgaande lijn naar de basisschool 
• Samenwerking met het onderwijs 
Op 8 aspecten hebben we de maximale score gehaald, wat betekent dat dit gezien wordt als voorbeeld voor andere- voor en vroegscholen.
Met dit resultaat zijn we dan ook heel tevreden en kunnen met recht zeggen, dat we binnen de kinderopvang en peuterspeelzaal Swalmen een volwaardig VVE-aanbod bieden, waardoor kinderen optimaal voorbereid aan hun basisschooltijd kunnen beginnen.

Medewerkers en directie
Kinderopvang Swalmen.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN