Doorgaande lijn

Kinderopvang Swalmen

Binnen Kinderopvang Swalmen neemt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plek in. Kinderen worden in het VVE-traject zodanig voorbereid op groep 3, dat zij kansrijk het leerproces kunnen doorlopen. Door de VVE en het basisonderwijs op elkaar af te stemmen binnen de Kinderopvang Swalmen wordt de doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 6 jaar geoptimaliseerd. 
Centraal in het VVE-traject staat de doorgaande lijn tussen het voorschoolse deel en het schoolse deel. Het vormt immers de schakel tussen kinderopvang en basisscholen.
De ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd, en de warme overdracht van de kinderopvang/peuterspeelzaal naar de basisschool verloopt systematisch.

Warme overdracht van de voorschoolse voorziening naar de basisschool.
De warme overdracht is vormgegeven middels het VVE traject (Voor en Vroeg schoolse Educatie) en heeft een gestructureerde didactische en pedagogische aanpak. Omdat vanuit passend onderwijs een passende plek op een passende school gevonden moet worden is het van belang, bij de voorschoolse voorziening, om zorg bij kinderen vroegtijdig te onderkennen. Een goede overdracht is essentieel. Afstemming vindt plaats op alle ontwikkelingsgebieden en de ouderbetrokkenheid. Er is een intensieve begeleiding van de doelgroep kinderen van de kinderopvang/peuterspeelzaal naar de basisschool. Tijdens de overdracht wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen, wordt aangegeven of het kind interne en/of externe begeleiding heeft gekregen en of het kind het vve traject doorlopen heeft.  De overdracht van het kind wordt door de pedagogisch medewerker of zorgcoördinator gepland. Deze objectieve overdracht zonder vooroordelen vindt voor alle kinderen ± 8 weken van tevoren plaats.

Er zijn verschillende vormen van overdracht.

  • Regulier: de overdracht vindt plaats tussen pedagogisch medewerker en de leerkracht.
  • Doelgroep:
    • Aandachtkind: de overdracht vindt plaats tussen de pedagogisch medewerker en de interne begeleider/directie van de basisschool.
    • Zorgkind: de overdracht vindt plaats tussen de zorgcoördinator van Kinderopvang  Swalmen en de interne begeleider/directie van de basisschool.
    • VVE geïndiceerd kind: de overdracht vindt plaats tussen de zorgcoördinator van Kinderopvang Swalmen en de interne begeleider/directie van de basisschool. Uitgangspunt is dat de ouders/verzorgers van het kind hierbij aanwezig zijn.Tijdens de overdracht ontvangt de basisschool een kopie van het overdrachtsformulier. Bij doelgroep kinderen ontvangt de basisschool ook het OVM.

Om de doorgaande lijn naar het basisonderwijs te stimuleren wordt er aansluitend na elke overdracht kort terug gekeken naar kinderen die eerder overgedragen zijn. Op deze manier wordt het kind gevolgd in zijn ontwikkeling van 0 tot 6 jaar en is deze ontwikkeling goed in kaart te brengen. Tevens is dit een moment om ervaringen te delen en de samenwerking tussen de kinderopvang en de basisschool te vergroten.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN