GGD-inspectie

Kinderopvang Swalmen

GGD inspectie.
Het is van belang dat de opvang van de kinderen in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in de kinderopvang bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. De kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De GGD inspecteur
kinderopvang controleert of de kinderopvang zich aan deze eisen houdt.

1. Kwaliteitseisen voor kinderopvang.

De kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van:

 • betrokkenheid en inspraak van ouders;
 • deskundigheid van personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch  medewerker;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • het omgaan met klachten.


2. De GGD-inspectie.

De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt de kinderopvang jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:

 • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
 • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
 • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze binnen de kinderopvang;
 • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.


De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’).

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN